add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader

Allmänna villkor och kundinformation

Innehållsförteckning

 • Tillämpningsområde
 • Avtalsbildning
 • Rätt att ångra
 • Priser och betalningsvillkor
 • Leverans- och fraktvillkor
 • Äganderätt
 • Reklamationsrätt (Garanti)
 • Ansvar
 • Tillämplig lag
 • Rättssäte
 • Uppförandekod
 • Alternativ tvistlösning

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AV") från DIMAX International GmbH (nedan kallad "Säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som ingås av en konsument eller näringsidkare (nedan kallad "Kunden") med Säljaren angående de varor som visas av Säljaren i sin onlinebutik. Kunden's egna villkor och bestämmelser förkastas härmed, om inte annat avtalats.

1.2 En konsument enligt dessa AV är en fysisk person som ingår ett rättsligt avtal för ändamål som i huvudsak inte är kommersiella eller självständiga.

1.3 En näringsidkare enligt dessa AV är en fysisk eller juridisk person eller en juridisk samarbetsform som handlar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet när de ingår ett rättsligt avtal.

2. Avtalsbildning

2.1 Produktbeskrivningarna som finns i Säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljaren utan tjänar som ett bindande erbjudande från Kunden.

2.2 Kunden kan lämna sitt erbjudande genom att använda det online-orderformulär som är integrerat i Säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella kundvagnen och slutfört den elektroniska beställningsprocessen, lämnar Kunden ett juridiskt bindande avtalsanbud avseende varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Alternativt kan Kunden också lämna sitt erbjudande till Säljaren via telefon, e-post eller post.

2.3 Säljaren kan acceptera Kundens erbjudande inom fem dagar

 • genom att skicka Kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en bekräftelse i textform (fax eller e-post), där mottagandet av orderbekräftelsen av Kunden är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till Kunden, där mottagandet av varorna av Kunden är avgörande, eller
 • genom att begära betalning från Kunden efter att Kunden har lagt sin order.

Om flera av ovanstående alternativ är tillgängliga, ingås avtalet vid den tidpunkt när ett av ovanstående alternativ inträffar först. Perioden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att erbjudandet skickades av Kunden och avslutas vid utgången av den femte dagen efter att erbjudandet skickades. Om Säljaren inte accepterar Kundens erbjudande inom den nämnda perioden anses detta som ett avslag på erbjudandet, med följden att Kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Om Kunden väljer en av de betalningsmetoder som erbjuds av PayPal, utförs betalningshanteringen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal"), enligt PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om Kunden inte har ett PayPal-konto - enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om Kunden betalar genom att välja en betalningsmetod som erbjuds av PayPal i den onlinebeställningsprocessen, förklarar Säljaren härmed att han accepterar Kundens erbjudande när Kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Om Kunden väljer betalningsmetoden "Amazon Payments" hanteras betalningen av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (nedan kallad "Amazon"), enligt Amazon Payments Europe-användaravtalet, tillgängligt på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om Kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod i den onlinebeställningsprocessen ger Kunden även en betalningsinstruktion till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar Säljaren härmed att han accepterar Kundens erbjudande när Kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När Kunden skickar in ett erbjudande via Säljarens online-beställningsformulär sparas avtalstexten av Säljaren efter att avtalet har ingåtts och skickas till Kunden i textform (t.ex. via e-post, fax eller brev). Säljaren tillhandahåller ingen ytterligare åtkomst till avtalstexten. Om Kunden har skapat ett användarkonto på Säljarens onlinebutik innan ordern skickas, kommer orderuppgifterna att lagras på Säljarens webbplats och kan åtkommas av Kunden utan kostnad genom sitt lösenordsskyddade användarkonto, om så är tillämpligt.

2.7 Innan ett bindande avtal lämnas genom Säljarens online-beställningsformulär kan Kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. En effektiv teknisk åtgärd för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens zoomfunktion, som förstorar visningen på skärmen. Kunden kan rätta sina inmatningar inom den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av vanliga tangentbords- och musfunktioner tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.8 Avtal kan ingås på tyska och engelska språk.

2.9 Orderhantering och kontakt sker normalt via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som anges för orderhantering är korrekt, så att de e-postmeddelanden som skickas av Säljaren kan tas emot på denna adress. Kunden måste särskilt se till att e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje parter som uppdragits av Säljaren att behandla ordern kan levereras, särskilt när SPAM-filter används.

3. Rätt att ångra

3.1 Konsumenter har normalt rätt att ångra sitt köp.

3.2 Mer information om ångerrätten finns i Säljarens ångerrättsinformation.

3.3 Rätten att ångra gäller inte för konsumenter som inte är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalsslutandet och vars enda hemvist och leveransadress finns utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalsslutandet.

4. Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i Säljarens produktbeskrivning, är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader som kan tillkomma anges separat i den aktuella produktbeskrivningen.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader förekomma i enskilda fall, som inte är Säljarens ansvar och som Kunden måste bära. Detta kan inkludera kostnader för penningöverföringar via banker (t.ex. överföringsavgifter, växlingsavgifter) eller tullar eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med penningöverföringar även om leveransen inte görs till ett land utanför Europeiska unionen, men Kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 De tillgängliga betalningsmetoderna kommer att kommuniceras till Kunden i Säljarens onlinebutik.

4.4 Om betalning sker genom banköverföring i förväg, ska betalningen erläggas omedelbart efter avtalsslutande, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om Kunden väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, utförs betalningshanteringen via PayPal. Om Säljaren också erbjuder betalningsmetoder via PayPal där Säljaren gör en förskottsbetalning (t.ex. köp på konto eller delbetalning), tilldelar Säljaren härmed sin betalningsfordran till PayPal eller den betaltjänstleverantör som PayPal har uppdragit, där Kunden anges specifikt. Innan PayPal eller den betaltjänstleverantör som PayPal har uppdragit accepterar Säljarens fordran kommer PayPal eller den betaltjänstleverantör som PayPal har uppdragit att genomföra en kreditkontroll med de överförda Kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att avvisa Kundens valda betalningsmetod om resultatet av kreditkontrollen är negativt. Om den valda betalningsmetoden godkänns, måste Kunden betala faktura beloppet inom den överenskomna betalningsperioden eller i de överenskomna betalningsavsnitten. I detta fall kan Kunden endast göra betalningar till PayPal eller den betaltjänstleverantör som PayPal har uppdragit med skuldavlösningsverkan. Säljaren förblir dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. avseende varor, leveranstid, frakt, returer, klagomål, ångerförklaringar och returer eller krediter, även om fordran har överlåtits.

4.6 Om Kunden väljer betalningsmetoden "SOFORT," utförs betalningshanteringen av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste Kunden ha ett onlinebankkonto som är aktiverat för deltagande i "SOFORT," måste identifiera sig på rätt sätt under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT." Betalningstransaktionen utförs sedan omedelbart av "SOFORT," och Kundens bankkonto debiteras. Mer information om betalningsmetoden "SOFORT" finns på internet på https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Om Kunden väljer betalningsmetoden "Kreditkort" i onlinebeställningsprocessen, utförs betalningshanteringen via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). Betalningsmetoden med kreditkort är tillgänglig för kunder med faktureringsadress i Tyskland, Österrike eller Nederländerna. När Kunden väljer betalningsmetoden "Kreditkort" förklarar Säljaren godkännande av Kundens erbjudande vid den tidpunkt då Kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall behandlas betalningstransaktionen omedelbart, och Kundens kreditkort debiteras. Kundens kreditkort debiteras efter att Säljarens orderbekräftelse har skickats.

4.8 Om Kunden väljer betalningsmetoden "Apple Pay" i onlinebeställningsprocessen utförs betalningshanteringen via betaltjänstleverantören Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (nedan kallad "Apple"). Vid betalning med Apple Pay debiteras den betalningsmetod som Kunden valt i onlinebeställningsprocessen vid den tidpunkt då Kunden avslutar beställningsprocessen. I detta fall behandlas betalningstransaktionen omedelbart. Debiteringen på den betalningsmetod som är knuten till Apple Pay görs efter att Säljarens orderbekräftelse har skickats.

5. Leverans- och fraktvillkor

5.1 Leveransen av varor sker genom leverans till den leveransadress som anges av Kunden, om inte annat har avtalats. Vid transaktionshantering är den leveransadress som anges i Säljarens orderhantering avgörande. Om Kunden väljer PayPal som betalningsmetod, är den leveransadress som anges av Kunden vid tidpunkten för betalning med PayPal avgörande.

5.2 Om transportföretaget returnerar varorna till Säljaren eftersom leverans till Kunden inte var möjlig, ska Kunden bära kostnaderna för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om Kunden inte är ansvarig för det som ledde till omöjligheten att leverera eller om han tillfälligt hindrats från att acceptera det erbjudna erbjudandet, såvida inte Säljaren har meddelat honom skäligt i förväg om tjänsten.

5.3 Digitalt innehåll (t.ex. programvara, e-böcker) kommer att göras tillgängligt för Kunden för nedladdning i Säljarens onlinebutik.

6. Äganderätt

6.1 Säljaren behåller äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

6.2 För företagare gäller följande ytterligare bestämmelser:

Säljaren förbehåller sig äganderätten till varorna tills alla fordringar från en pågående affärsrelation har reglerats i sin helhet. Kunden får sälja varorna under förbehåll om äganderätt inom ramen för den vanliga affärsverksamheten; alla fordringar som uppkommer från denna försäljning tilldelas Säljaren i förväg med avseende på fakturabeloppet, oavsett om varorna som omfattas av äganderättsförbehåll säljs utan eller efter bearbetning. Kunden är fortfarande behörig att inkassera fordringarna även efter överlåtelsen. Säljarens rätt att själv inkassera fordringarna påverkas inte. Dock förbinder sig Säljaren att inte inkassera fordringarna så länge Kunden uppfyller sina betalningsförpliktelser från de inkasserade intäkterna, inte försätts i betalningsmora och i synnerhet inte ansöker om konkurs eller inleder liknande förfaranden eller det föreligger en betalningsinställning. Om så är fallet kan Säljaren begära att Kunden informerar Säljaren om de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, tillhandahåller all information som krävs för inkasson, överlämnar de relevanta dokumenten och informerar gäldenärerna (tredje parter) om överlåtelsen.

Om värdena på säkerheterna överstiger Säljarens fordringar med mer än 10 procent, ska Säljaren på Kunden begäran frige säkerheter efter eget val.

7. Felansvar (Garanti)

7.1 Säljaren ansvarar för fel i varor enligt gällande lagstadgade bestämmelser, särskilt §§ 434 ff. i det tyska civila lagen (BGB).

7.2 För företagare gäller följande ytterligare bestämmelser:

Kundens undersökningsplikt enligt § 377 i det tyska handelslaget (HGB) gäller. Om Kunden är näringsidkare ska denne omedelbart undersöka varorna för kvalitet och kvantitet av sändningen i enlighet med handelsrättsliga krav och meddela Säljaren eventuella klagomål i enlighet med § 377 i HGB. Om Kunden underlåter att göra en anmälan, anses varorna som godkända, om inte det är ett fel som inte var uppenbart under undersökningen. Detta gäller inte om Säljaren har dolt ett fel med avsikt.

Säljaren ansvarar inte för allmänna fel som är kända av Kunden när avtalet ingås. Detta inkluderar även fel som orsakas av felaktig användning, hantering eller förvaring efter överlämnandet av varorna.

Om varan är defekt, har Säljaren rätt att välja mellan att avhjälpa felet eller leverera en ny felfri vara. Om avhjälpandet misslyckas, om det inte kan genomföras rimligt för Kunden, om det är oskäligt att kräva det av Kunden eller om Säljaren vägrar att avhjälpa felet, har Kunden rätt att häva avtalet eller kräva en rimlig nedsättning av köpeskillingen.

Eventuella garantier som erbjuds av Säljaren för specifika varor eller tjänster ändrar inte dessa rättigheter och krav.

8. Ansvar

8.1 Säljaren ansvarar utan begränsning för skador som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från Säljarens sida, hans lagliga företrädare eller hans medhjälpare. Detta gäller också för personskador och skador som orsakats av att livet, kroppen eller hälsan skadas samt för brott mot garantier.

8.2 Vid mindre vårdslöshet är Säljarens ansvar begränsat till förutsägbara, kontraktsenliga skador som är typiska för avtalet. Detta gäller även för mindre vårdslöshet från Säljarens medhjälpare.

8.3 Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av förlust av data eller filer, om detta inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet eller brott mot garantier.

8.4 Ovanstående begränsningar av ansvar gäller inte om Kunden har enligt §§ 1, 4 i produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), för uppsåtligt dolda fel eller om Kunden har enligt §§ 478, 479 i det tyska civila lagen (BGB) för regressfordringar.

8.5 För företagare gäller även följande ytterligare bestämmelser:

Kunden är skyldig att informera Säljaren om förhållandet och omfattningen av skadeståndsskyldigheten, om Kunden ska sälja de levererade varorna vidare till en slutkonsument i form av en konsument i samband med slutlig leverans. Kunden är skyldig att informera Säljaren om detta före försäljningen av varorna. Kunden har också skyldighet att tillhandahålla Säljaren all information som är nödvändig för att göra anspråk på garantifordringarna mot den berörda tredje parten.

9. Tillämplig lag

9.1 För alla rättsliga förhållanden mellan parterna gäller den tyska lagen, med undantag för lagstadgade bestämmelser om konsumentskydd.

9.2 Denna val av lag gäller inte för konsumenter som inte är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalsslutandet och vars enda hemvist och leveransadress finns utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalsslutandet.

10. Rättssäte

10.1 Rättssäte för tvister med kunder som är näringsidkare, juridiska personer i offentlig rätt eller offentliga rättssubjekt är Säljarens registrerade säte.

10.2 Om Kunden är en konsument och inte har någon fast hemvist inom Europeiska unionen, är Säljarens registrerade säte rättssäte för tvister, om det inte finns några tvingande lagstadgade rättsliga bestämmelser.

10.3 EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning finns tillgänglig på internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i tvistlösning vid en konsumenttvistlösningsbyrå.

11. Uppförandekod

11.1 Vi har underkastat oss EMOTA:s uppförandekod, som finns tillgänglig på följande länk: https://www.emota.eu/.

11.2 EMOTA:s uppförandekod reglerar relationen mellan kunder och företag som är anslutna till EMOTA. EMOTA:s uppförandekod är enligt vårt medvetande inte tvingande.

11.3 Mer information om uppförandekoden finns här: https://www.emota.eu/.

12. Kontaktinformation

Om du har några frågor, klagomål eller krav, kan du kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

[Ditt företagsnamn]

[Din adress]

[Ditt telefonnummer]

[Din e-postadress]

Denna information och dessa villkor är endast en översättning och inte en rättsligt bindande text. För rättsliga ändamål är det alltid bäst att konsultera med en jurist eller advokat som är insatt i de lokala lagarna och föreskrifterna. Detta är särskilt viktigt när det gäller komplexa juridiska dokument som avtalsvillkor.