add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader

Regulamin promocji „Kup agregat prądotwórczy
marki Könner & Söhnen objęty promocją i otrzymaj Gadżet Gratis!”:

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Organizator – Dimax International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 306B, kod pocztowy 05-082, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000507462, której nadano numer identyfikacyjny NIP 7010424366, REGON 147238578.
Produkt promocyjny – jeden z modeli produktów Organizatora, wskazanych poniżej i na stronie internetowej www.ks-power.pl, zakupiony przez Uczestnika w okresie trwania promocji. Na produkt promocyjny obowiązuje specjalna cena promocyjna. Do wybranych Produktów promocyjnych zostanie dodany Gadżet – przenośna stacja zasilania.

Gadżet– przenośna stacja zasilania KS 100PS produkt, który Uczestnik otrzyma po zakupie Produktu Promocyjnego, jednak na fakturze policzony na kwotę 1,00 zł netto.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Strona internetowa – strona www o adresie www.ks-power.pl, utrzymana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2 Postanowienia ogólne

Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2023-0-10-01 do dnia 2023-10-31 lub do wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych i Gadżetów, zgodnie z §4 ust.1 niniejszego regulaminu.
Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego razem z Gadżetem możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w §4 niniejszego regulaminu.

§3 Zasady promocji

Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest Produkt Promocyjny oraz Gadżet– czyli produkt wskazany w Tabeli nr 1 dodawany automatycznie.
W czasie trwania promocji na Produkt Promocyjny będzie obowiązywała specjalna cena promocyjna. Nazwy Produktów Promocyjnych i artykuły oraz specjalne ceny promocyjne wskazane w Tabeli nr 1.
Do wybranych Produktów Promocyjnych zostanie dodany Gadżet. Nazwy i artykuły Produktów Promocyjnych, do których zostaną dodane Prezenty są wskazane w Tabeli nr 1.
Aby skorzystać z promocji Uczestnik musi kupić Produkt promocyjny i otrzyma przypisany Gadżet.

Lp Nazwa artykułu Aktualna cena katalogowa, PLN brutto CENA PROMOCYJNA, PLN brutto GADŻET
1 KS 3000 G 2636 2429 KS 100PS
2 KS 3000 E 2659 2449 KS 100PS
3 KS 7000 E 4499 3599 KS 100PS
4 KS 7000E G 5039 4039 KS 100PS
5 KS 10000E G 6554 5049 KS 100PS
6 KS 10000E ATS 5899 4549 KS 100PS
7 KS 9100HDE-1/3 ATSR 8279 6879 KS 100PS
8 KS 9200HDES-1/3 ATSR 10439 8149 KS 100PS
9 KS 9300HDES-1/3 ATSR 10999 8799 KS 100PS
10 KS 2000iG S 3399 2589 KS 100PS
11 KS 4000iE S 4999 4149 KS 100PS
12 KS 4100iEG 5039 4339 KS 100PS

§4 Ograniczenia akcji promocyjnej

Liczba egzemplarzy Produktów Promocyjnych i Gadżetów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona. Informacja o dostępności Produktu promocyjnego jest na stronie internetowej www.ks-power.pl.
W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa zwrotu Produktu promocyjnego (tj. odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu Produktu promocyjnego), zwrotowi podlega także Gadżet.
W przypadku zwrotu Produktu promocyjnego bez Gadżetu, wysokość zwrotu kosztów za zakup Produktu promocyjnego zostanie pomniejszona o wartość Gadżetu, która wynosi 699 zł brutto.
Powyższe założenie w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.


§5 Reklamacje

Reklamacje dotyczące promocji można składać najpóźniej do 2023-11-30 drogą mailową na adres mailowy info.pl@dimaxgroup.de. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji i żądanie względem Organizatora.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie od dnia otrzymania reklamacji.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi na adres mailowy.
Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przez sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.
Postanowienia §5 dotyczą wyłącznie reklamacji związanych z przebiegiem samej promocji i nie ograniczają w jakikolwiek sposób uprawnień konsumenta związanych ze stwierdzeniem wady rzeczy zakupionych w ramach promocji.


§6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dimax International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach, 05-082 ul. Warszawska 306B. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.


§7 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2023-10-01
Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej www.ks-power.pl.
W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystanie z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby rejestrującej zakup agregatu prądotwórczego objętego promocja, autentyczności danych osobowych podanych w formie rejestracyjnej z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która dokonała zakupu agregatu prądotwórczego objętego promocją, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np. Dotyczących tego czy zakup rzeczywiście został dokonany i zarejestrowany w sposób prawidłowy przy użyciu QR-kodu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.:
dokonywanie zakupów w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. Przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub
prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.
W przypadku stwierdzenia, że zakup agregatu prądotwórczego oraz rejestracja zakupu zostały złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu, osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zakup może zostać zrealizowany z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
Promocja nie jest gra losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz.847).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków promocji w okresie jej trwania wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione celem promocji i nie wpłynie w jakikolwiek sposób na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji oraz nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie stosownej informacji oraz zmienionego regulaminu na stronie internetowej i wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania zgodnie z powyższym. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu odnoszą skutek wyłącznie wobec zakupów Produktów promocyjnych dokonanych po wejściu w życie zmiany – chyba, że skutkują one przyznaniem dodatkowych uprawnień dla Uczestników, którzy zakupili Produkt promocyjny przed wejściem w życie zmian.